GeologieDe geoloog bestudeert de vorming, de structuur en de geschiedenis van de aardkorst en de gesteenten.
Aan de noordrand van de Duitse middelgebergten komen op meerdere plaatsen ertshoudende gesteenten met ijzererts aan de oppervlakte. Ze vormen de basis voor talrijke ijzersmelterijen en ijzerpletterijen in de Eifel, het Siegerland en Sauerland.
De zink- en loodertsen aan de rand van de Eifel zijn gevormd door hydrothermale afzettingen.
Kennis van processen en vorming helpt ze te vinden.
Het heeft weinig zin in je tuin een diepe put te graven in de hoop een goudmijn te vinden. Of…?

 

Ieder (ontwikkeld?) land heeft een dienst die gegevens van de ondergrond in kaart brengt. Bij bouw en infrastructuurwerken, boringen ed. worden alle gegevens in een database opgeslagen en gelinkt. Zo worden de informatie en de kaarten steeds gedetailleerder. Via internet kan je interessante dingen over je perceel te weten komen. Denk daarbij aan bodemerosie, afstromingskaart, erosiegevoeligheidskaart, delfstoffen (leem), boringen, grondwaterstandindicator, grondwatervergunningen, sonderingen, geothermie, grondverschuivingen, infiltratiemetingen, bodemprofielen, grondwaterwinningsgebieden, verziltingskaart, ontginningen, grondwaterstandindicator...

Het grondwaterpeil wordt uitgedrukt in cm onder maaiveld (cm-mv), en schommelt van jaar tot jaar en doorheen het jaar. Gewoonlijk wordt het minst diepe punt bereikt eind maart en het diepste eind september. Regen- of oppervlaktewater dringt de grond in (infiltreert) tot op een niet-doorlatende laag. Hierboven raakt de grond verzadigd ("verzadigde zone"). Deze zone is -behalve voor aangepaste moerasplanten- niet leefbaar. Je kan er wel water uit putten. De hoogte tot waar de verzadiging optreedt is het grondwaterpeil of het freatisch vlak (ook grondwaterspiegel of grondwatertafel). Ook drukverschillen en capillaire krachten bepalen de hoogte en de stroomrichting. Door uitlogen en oplossen kunnen er chemische en ook gevaarlijke stoffen verspreid worden. Via een peilbuis kan je de grondwaterstand in het oog houden.

Databank Ondergrond Vlaanderen Kaarten en info: https://www.dov.vlaanderen.be/kaarten