Uit een zuivere stof kan enkel een andere stof ontstaan door een (chemische) reactie.
Stoffen kunnen in drie fasen of aggregatietoestanden voorkomen, zoals water: vast (ijs), vloeibaar of gasvormig (stoom). De samenhang tussen de moleculen wordt dan door temperatuur en/of druk veranderd. Intermoleculaire krachten worden verbroken of gevormd, maar de samenstelling van de stof blijft behouden. Overgang van de ene naar de andere vorm: gas:<verdampen/>condenseren; vloeibaar: >stollen/<smelten; vast: <sublimeren/rijpen.

reactieBij een reactie worden nieuwe verbindingen en stoffen gemaakt. Vb. bij de verbranding van methaan (= oxidatie met zuurstof):  CH4 + 2O2 > CO2 + 2H2O worden koolstofdioxide en waterstof gevormd.


Oxidatie is een chemisch proces waarbij een stof (de reductor) elektronen afgeeft aan een andere stof (de oxidator) waarbij het oxidatiegetal van de reductor toeneemt.
Het is (bijna steeds) een reactie met zuurstof die we kennen als verbranden of ontploffen (snel) of roesten (traag). Met roesten wordt enkel de reactie van ijzer met zuurstof bedoeld. Oxidaties van andere metalen worden corrosie genoemd.


Met een oxidatie gaat altijd een reductie gepaard. De afgestane elektronen moeten immers opgenomen worden door een andere stof (de oxidator), die dus gereduceerd wordt (ze krijgt meer (negatieve) elektronen). Het geheel (oxidatie en reductie samen) noemt men een oxidatie-reductiereactie of redoxreactie.

Sommige reacties leveren energie (warmte), andere kosten energie.
Vaak verlopen reacties in twee richtingen, tot er een chemisch evenwicht ontstaat.
De reactiesnelheid wordt beïnvloedt door concentratie, temperatuur, verdelingsgraad (grof-fijn), soms ook elektromagnetische straling, de aard van de verbindingen en een katalysator.
Een katalysator verlaagt de energie die nodig is om een reactie te starten, maar wordt zelf tijdens de reactie niet verbruikt. De reactie verloopt dan via tussenreacties. (Een enzym is een biologische katalysator.)


Elektrolyse is een chemische reactie waarbij door een elektrische stroom samengestelde stoffen (opgelost of gesmolten) worden ontleed tot enkelvoudige stoffen en/of andere samengestelde stoffen. Het wordt toegepast bij galvaniseren.
Bij elektrolyse lijkt het alsof er enkel reductie plaatsvindt. Aan de negatieve elektrode lijkt dat te kloppen. Op de kathode (de pool die elektronen afgeeft) ontstaat het metaal uit zijn zout. Voor een elektrolyse zijn echter altijd twee elektrodes nodig, en aan de anode vindt een oxidatie plaats.
Een elektrolyt is bij accu's en batterijen het medium dat de verbinding vormt tussen de twee polen (anode en kathode) van een elektrochemische energiedrager of cel.
Elektrolyten zijn samengestelde stoffen die in een oplossing of in gesmolten toestand geheel of gedeeltelijk in ionen splitsen en de elektrische stroom geleiden.